Dossier : Wijkgroep “de Akkers” in het Wijkcentrum De Akkers in Spijkenisse

Artikel  003 >>  “Onmacht, Teleurstelling, emoties, verdriet,… boosheid  !”
12 april  2020 Spijkenisse
Franky van Santen

Onmacht, Teleurstelling, emoties, verdriet,… boosheid !

Al sinds 2017 hebben verscheidene voormalige vrijwilligers, activiteiten coördinators, bestuursleden en bezoekers op verschillende manieren hun onvrede en klachten over het huidige beleid van het bestuur van de Stichting / Wijkgroep “de Akkers” en huidig voorzitster aangegeven bij het Gemeentebestuur van Nissewaard en verschillende verantwoordelijk Gemeentelijke ambtenaren en Wethouders,… maar anno 2020 is er nog steeds totaal niets aan gedaan vanuit de Gemeente !!

is de Volkspartij druk in de weer om hen weer een plek te kunnen bieden

De klachten bereikten de Volkspartij Nissewaard waarop fractie voorzitter Peter van der Velden in november 2019 schriftelijke vragen stelde aan het Gemeentebestuur.
Deze schriftelijk gestelde vragen werden in een commissie vergadering  behandeld waarna de Volkspartij schriftelijke de antwoorden van de Gemeente ontving
Het Gemeentebestuur treuzelde natuurlijk met het antwoorden op de gestelde vragen, en toen deze antwoorden dan eindelijk op 18 maart 2020 kwamen,  waren ze, zoals men kon verwachten, ontwijkend en vaag en zelfs onjuist !

De Volkspartij Nissewaard had oa. de volgende vragen gesteld ;
VP > Hoe kan het dat het bestuur van de Stichting / wijkgroep de Akkers geen statuten heeft gedeponeerd ?
De Gemeente ; “Dit is onjuist, de statuten van Stichting Wijkgroep De Akkers zijn gedeponeerd.”
>> Opmerkelijk is dan het feit dat deze statuten, welke uit 1995 stammen, NIET beschikbaar zijn ter inzage voor betrokken bezoekers, waarvan er zeker één van op 27 februari netjes bij het bestuur om inzage gevraagd heeft, dit werd geweigerd  en verklaarde de huidige voorzitster van het bestuur vervolgens dat de statuten bij een Notaris zouden liggen !
Wanneer Statuten bij een Notaris liggen betekend dat in vrijwel alle gevallen dat het bestuur aanpassingen in deze statuten wil laten aanbrengen, welke alleen door een Notaris kunnen worden doorgevoerd !
VP > Hoe kan het dat het bestuur lange tijd uit maar twee personen heeft bestaan ?
De Gemeente ; “Bij vertrek van bestuursleden kan het enige tijd duren om de vacante plek weer in te vullen. Dit is een algemene trend bij vrijwilligers en vrijwilligers organisaties.”
>> In de statuten, van 9 februari 1995, staat onder artikel 4.1 duidelijk dat : “De stichting wordt bestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.”
Hieruit blijkt dus dat het huidige bestuur van de Stichting zich niet houdt aan haar eigen statuten, liggen ze daarom bij een Notaris, om door het bestuur naar eigen belangen te worden aangepast ?!
VP > Hoe kan het dat bedrijfsfeestjes worden gehouden ter hoogte van het subsidie geld, en moet de gemeenschap hier dan voor opdraaien ?
De Gemeente ; “Er worden geen bedrijfsfeestjes gegeven. Een feestje voor de vrijwilligers scharen wij hier niet onder.”
>> De Gemeente kan dan “vrijwilligersfeestjes” niet als bedrijfsfeestjes betitelen, maar wanneer er  dan ook buitenstaanders en niet vrijwilligers aan deelnemen, de Stichting als een “bedrijf” gerund wordt blijven het gewoon bedrijfsfeestjes !
Verder blijkt uit, de door de Volkspartij ontvangen stukken, dat er in 2018 een “afsluitavond” is gehouden welke €2.700,00 koste en een “Vrijwilligersdag” ten koste van € 4.304,05 wat tezamen uitkomt op een bedrag van totaal € 7.004,05 wat zelfs hoger is dan het ontvangen subsidie bedrag van € 6.550,00 is !!
De Gemeenschap betaald dus wel degelijk deze bedrijfsfeestjes, want uit de stukken blijkt ook dat de Stichting een winst van € 8.956,14 heeft gemaakt !! En dat terwijl de Stichting maar 10% van het ontvangen subsidie bedrag in kas hebben, dat zou dus maar € 650,00 moeten zijn !!
VP > Hoe kan het dat er regelmatig  wordt gebingood om geldprijzen en zijn hier vergunningen voor ?
De Gemeente ; “Kleinschalige bingo’s worden landelijk veelvuldig georganiseerd in buurthuizen en ontmoetingscentra. Bingo’s worden op grond van de Wet op Kansspelen aangemerkt als een ( klein ) kansspel. Op 28 mei 2019 heeft het College besloten het houden van bingo’s als klein kansspel te gedogen.
>> Uit onderzoek van de Volkspartij blijkt dat er veel meer deelnemers aan de bingo in de wijkgroep meedoen dan dat de Stichting in de stukken opvoert. Met het opvoeren van kleinere aantallen deelnemers dan de werkelijke aantallen wordt er dus in feiten Zwart geld verdiend, en is er dus sprake van Fraude !!
VP > Hoe kan het zijn dat er sterke drank wordt verkocht, maar een vergunning niet voorhanden is ?
De Gemeente ; “Als gevolg van gewijzigde regelgeving en eisen moest een nieuwe Drank en Horeca-Vergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag is gedaan en in behandeling.
De verwachting is dat deze zo spoedig mogelijk wordt verleend.
>> De stichting mag dus blijkbaar sterke drank verkopen ZONDER Vergunning ! Dat is dus in strijd met de huidige wetgeving ! Hieruit blijkt dus dat zelfs de Gemeente de wet niet naleeft !!

Naar aanleiding van de scherpe vragen en de vasthoudendheid van de Volkspartij hadden huidig  B & W ,  namens het College toegezegd dat de zaak “grondig” onderzocht zou gaan worden, en huidig Burgemeester
( VVD ) zou zelfs een speciaal ambtenaar gaan aanstellen voor het onderzoek,… alleen heeft deze man er blijkbaar geen datum bij genoemd, want een “grondig” onderzoek wordt nog steeds niet door een “speciaal aangestelde” ambtenaar uitgevoerd !!
De koppen van het huidige Gemeentebestuur zitten blijkbaar diep in het zand, zodat zij de realiteit niet kunnen en hoeven te zien !!

Wanneer je als gedupeerde voormalig bestuursleden, activiteiten coördinators, vrijwilligers en bezoekers dan al vanaf 2017 je onvrede en klachten hebt aangegeven bij de Gemeente, eerst “gewoon” genegeerd wordt, je went tot de lokale Volkspartij en ziet dat die voor je opkomt en knokt en toezeggingen van het College van B & W krijgt,… maar dan nog steeds geen onderzoek vanuit de Gemeente en of verdere resultaten ziet,… dan ben je niet alleen zwaar teleurgesteld, lopen de emoties steeds hoger op en maken uiteindelijk plaats voor grote boosheid !!

Ook het huidige Gemeentebestuur, met een VVD Burgemeester en Wethouders van ONS en PvdA hebben net als het huidige Kabinet Rutte III niet veel op met de ouderen, hulpbehoevenden, zieken en zwakkeren in onze Gemeente !
juist de ouderen, die nog wat gezelligheid en plezier beleefden in het Wijkcentrum en daardoor niet achter de geraniums hoefden en bleven zitten, daar zit een deel van wel weer achter hun geraniums, beroofd van het laatste beetje gezelligheid en plezier in hun leven.

Door een harteloos beleid van de huidige voorzitster van de Stichting en Wijkgroep zit de groep gedupeerden thuis omdat zij de één te oud en te langzaam vond dansen, de ander weg pestte omdat die een voor haar verkeerde politieke voorkeur heeft, de ander een bedreiging vormde voor haar positie binnen de Wijkgroep, en zelfs enkele door de politie liet verwijderen uit het Wijkcentrum omdat die openlijk en in het bijzijn van anderen commentaar op haar beleid durfde te uiten.
Daarnaast was ze zo harteloos om een voormalig bestuurslid uit haar functie te zetten, terwijl die met een gebroken enkel in het ziekenhuis lag !!

Niet alleen het harteloze en empathie loze beleid van de huidige voorzitster doet de gedupeerde veel verdriet aan, maar ook de leugens over het financiële gedeelte !
Zo verteld bijv. een mede bestuurslid de bezoekers zonder blikken of blozen dat de Stichting zaal-huur zou moeten betalen aan de Gemeente ! En dat is een pure leugen !!
Die zgn. zaal-huur staat niet eens in de boekhouding en is ook helemaal niet aan de orde daar de Stichting ook helemaal geen zaal-huur aan de Gemeente hoeft te betalen !!

Wanneer enkele gedupeerden over hun teleurstelling en boosheid spreken komen de emoties los en vloeien er dikke tranen,
en laten weten dat zij het huidige bestuur niet zien als een bestuur en het beleid ervaren als een Regime !!
Zolang de huidige voorzitster daar op haar troon zit willen de gedupeerden niet meer terug naar het Wijkcentrum.

Velen van de gedupeerden hebben een spijkerhard oordeel over de huidige voorzitster en zeggen openlijk dat deze vrouw niet geschikt is om voorzitster en überhaupt geen bestuurslid zou mogen zijn van een Wijkgroep, welke tot doelstelling heeft gezelligheid en een warm thuis gevoel te bieden aan de bezoekers, waardoor zij er zo graag kwamen, want dat is er niet meer bij !
De huidige voorzitster wordt omschreven als een asociale harteloze macht beluste narcistische vrouw.  
De sfeer is totaal verziekt, wat het terug lopende aantal activiteiten en bezoekers duidelijk aantoont !
Graag zouden deze gedupeerden het oude bestuur weer zien terug keren, wat wel sociaal voelend was en hun werkelijk een warm welkom boden en hen een echt thuis gevoel gaven.

Ondanks dat het huidige Gemeentebestuur tot op heden nog werkelijk niets gedaan heeft voor deze mensen, is de Volkspartij druk in de weer om hen weer een plek te kunnen bieden waar ze de warmte, het thuis gevoel en plezier weer  kunnen gaan beleven,
zodat zij ook de laatste jaren van hun leven nog kunnen genieten en niet hoeven weg te kwijnen achter de geraniums.
Waar ook voormalige vrijwilligers weer met veel plezier hun vrijwilligers werk weer kunnen gaan bedrijven.

Wordt vervolgd !Auteur :   Franky van Santen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *