Volkspartij stelt vragen over gigantische bomenkap

Volgens de gegevens van de geraadpleegde experts zijn er sinds 2006 19.773 bomen (inclusief compensatie 3000 bomen RWS) gekapt en zijn niet gecompenseerd?
De fractie Volkspartij heeft hier diverse vragen over, en zal de reactietermijn van 30 dagen scherp in de gaten houden, daar antwoorden vanuit het college makkelijk 3 maanden kunnen duren, en dit is een zaak die ons allen aangaat.

We hebben als raad ook de verantwoordelijkheid om te controleren of het college goed om gaat met de natuur op het eiland, en door sinds 2006 19.773 bomen te kappen, ga je daar niet verantwoordelijk mee om, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn – Peter van der Velden (fractievoorzitter Volkspartij Nissewaard )

Geacht College,

Onder verwijzing naar artikel 29 van het Reglement van Orde gemeenteraad Nissewaard wil de Volkspartij Nissewaard de volgende vragen voorleggen:

Inleiding::

Ooit stonden er 30.000 bomen in het oude Spijkenisse. Dit wordt bevestigd door de ambtenaar die in het pre digitale tijdperk alle bomen op tekeningen heeft ingetekend. Heden ten dage staan er veel en veel minder.
Het afschaffen van de kapvergunning heeft geleid tot het kappen van 20.000 bomen. Spijkenisse is nu in 2020 de randgemeente van Rotterdam met het minste aantal bomen (bron Cobra).

Document Uitwerking Bomenbeleidsplan Kwaliteit voor Kwantiteit 2006 (bijlage 1) vermeldt op pagina 7, hoofdstuk 3, lid 2 Aanplant/vervanging

het huidige bomenbestand binnen de gemeente bedraagt ca. 28.000 stuks. Dit is ten opzichte van het oppervlak openbaar wijkgroen een zeer hoog aantal.

Aangezien het huidige bomenbestand in Spijkenisse voor ca 70 % uit bomen van de eerste grootte bestaan betekent dit dat deze bomen een oppervlakte beslaan van ca 2.355.000 m2 (235 ha). De overige 30 % is een mix van 2e en 3e grootte boom, deze zijn gemiddeld ook goed voor een oppervlak van ca. 19 ha. Dit betekent dat het kroonoppervlak van bomen praktisch gelijk is aan oppervlak openbaar wijkgroen. (opp. openbaar groen 2006 – 2.241.698 m2 = 224 ha)  

Pagina 7, hoofdstuk 6, lid 2, Beschikbare middelen

Dit geraamde bedrag dient te worden besteed aan het onderhoud van in totaal van 28.031 bomen. 

Document Collegeadvies Beheerplan Groen 2018 – 2020, stuknummer 17CA00608
Pagina 3

pagina 3.png

Aantal bomen in Nissewaard: 13.450

Document Beheerplan Groen 2018 – 2021 PLANMATIG BEHEREN

Pagina 11, hoofdstuk 3, lid 3, Areaalgegevens groen

De gemeente heeft een totale oppervlakte openbaar groen in eigendom/beheer van 4.135.406 m2 . Daarbinnen is een onderverdeling gemaakt in 3 beheergroepen. Bomen, beplanting en grazige vegetaties. In de gemeente staan 32.850 bomen waarvan er 13.450 een boomspiegel hebben. 1.260.604 m2 van de oppervlakte bestaat uit beplanting en 2.874.802 m2 bestaat uit grazige vegetaties. De beheergroepen zijn opgebouwd uit verschillende groentypen. 

Pagina 12

pagina 12.png

Aantal bomen Spijkenisse (Noord, West en Oost): 9.190 + 2.068 = 11.258

Pagina 13

pagina 13.png

 

Vragen

 1. Waar staan de bomen zonder boomspiegel?
 2. Mogen we stellen dat er 19.400 bomen in bosplantsoen en parkbos staan?
 3. 19.400 bomen in 764.370 m2? 
 4. Hoe groot is de kroonoppervlakte van het huidige aantal bomen in Noord, West en Oost uitgezonderd de bomen in het bosplantsoen?
 5. Hoe groot is de kroonoppervlakte van het huidig aantal bomen in bosplantsoen
 6. Hoeveel bomen bevatte het bosplantsoen in 2006?
 7. Hoe groot was de kroonoppervlakte in het bosplantsoen in 2006?
 8. Hoeveel m2 bevat het huidige openbaar groen in Noord, West en Oost, van voormalig gemeente Spijkenisse?
 9. Zijn de 3000 compensatiebomen van Rijkswaterstaat meegenomen in de telling van het huidig aantal bomen met boomspiegel?
 10. Volgens bovenstaande gegevens zijn er sinds 2006 19.773 bomen (inclusief compensatie 3000 bomen RWS) gekapt en niet zijn gecompenseerd? Is dit juist of hanteert de gemeente een andere telling? Zo ja, kunt u aangeven hoe u tot die berekening bent gekomen?
 11. In 2006 bestond 70% van het bomenbestand, uitgezonderd bosplantsoen, uit bomen van de 1ste categorie. Een boom van de 1ste categorie  > 20 meter, met een leeftijd van tussen de 30 en 0 jaar heeft een gemiddelde kroon grootte van 75 m2 
 12. Welke gevolgen heeft de afname van een kroon grootte van 70% (13.841 bomen x 75 m2) voor de luchtkwaliteit, gezondheid voor de inwoners van Spijkenisse, en de waterberging in onze stad? https://degroenestad.nl/wp-content/uploads/De-Groene-Stad-Factsheet-Algemeen-NL.pdf en https://edepot.wur.nl/460540
 13. Hoeveel fijnstof wordt er minder opgevangen als het gevolg van genoemde bomenkap? https://www.groeneruimte.nl/dossiers/groen_en_luchtkwaliteit/home.html

 s17ca00608_8_40765_tds.pdf

 s18id004082_1_61870_tds.pdf

 1. Welke gevolgen heeft genoemde kap voor de inwoners van Spijkenisse door de toegenomen blootstelling aan stikstofdioxide?
  1. Uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gebleken dat er in Nederland jaarlijks gemiddeld 18.000 mensen vroegtijdig overlijden als gevolg van langdurige blootstelling aan fijn stof.
  1. Stikstofdioxide (NO2) dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Het kan bij hoge concentraties irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel. Bij blootstelling aan lage concentraties stikstofdioxide wordt een verminderde longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor.
 2. Is het college voornemens te bestuderen hoe veilig het nog wonen is in Spijkenisse als gevolg van genoemde bomenkap? Bomen zorgen voor rust en minder agressie. Kunnen we de toename van de agressie in Spijkenisse toeschrijven aan het beleid van het college?

Achtergrond informatie
http://www.bomenriddersspijkenisse.nl/98-van-de-bomen-vogelvrij/

Namens de fractie Volkspartij
Peter van de Velden

2 thoughts on “Volkspartij stelt vragen over gigantische bomenkap

 1. Tenzij ik over de lange tekst over de bomenmoord door Nissewaard heb gekeken mis ik de aandacht voor APV Houtopstand bepaling dat er pas een omgevingsvergunning om bomen te kappen pas nodig is voor bomen met een stamdiameter van 70 cm of groter op 130cm gemeten boven de grond.
  Daarmee is Nissewaard de enige gemeente in zowat heel Nederland die dikke bomen zonder mogelijkheid van bezwaar/beroep kapt! Ik ben deze diameter van 70 cm waaronder botweg gekapt mag worden (vooral door de gemeente zelf) in geen enkele APV van andere steden tegengekomen.

  1. Hoi Ben Mietes, Leuk dat je toch even op onze website bent komen kijken !

   We gaan ons best doen om alle relevante informatie naar boven te krijgen, en natuurlijk om zoveel mogelijk onduidelijke kap van bomen in onze Gemeente tegen te gaan en te voorkomen.
   Hoop dat je alle relevante informatie en foto’s aan ons blijft doorsturen, zodat wij nog sterker onze argumenten kunnen onderbouwen.

   Door het ons toesturen van relevante informatie en eventuele bewijs foto’s geef je ook invulling aan ons streven dat wij voor de inwoners staan en graag van hun de pijnpunten willen horen, zodat wij daar in de Raad mee aan de slag kunnen en voor de belangen van de inwoners optimaal kunnen opkomen, verdedigen en voor zullen vechten.

   Dank je wel voor je reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *